Det kan være litt uoversiktlig til tider å få det klart for seg hvor midlene til finansiering av bypakkeprosjektene kommer fra. I tillegg til midler fra partenes egne budsjetter er det flere andre kilder til finansiering. Vi presenterer her en enkel oversikt over de ulike finansieringskildene.

 

Belønningsmidler

Bypakke Nedre Glomma har hatt avtaler om utbetaling av belønningstilskudd med Samferdselsdepartementet siden 2014. Den første avtalen strakk seg fra 2014 til 2017, mens nå har vi en avtale for årene 2018 og 2019 – 2023.

Historisk oversikt over tildelt belønningstilskudd:

I tillegg til de avtalte tilskuddene har det noen år vært søkt om og tildelt ekstra belønningsmidler.
For 2019 er det belønningstilskudd på totalt 113 millioner kroner disponibelt, 55 millioner nye kroner i 2019 og 58 millioner fra tidligere års tildelinger samt rentemidler.

Oversikt over fordelingen av disponible midler 2019:

Bypakke fase 1

Bypakke fase 1 ble vedtatt av Stortinget i prop. 50 S og har en økonomisk ramme på 1 200 millioner kroner.
Som vist under er det tre kilder til finansiering av bypakke fase 1.

Denne fordelingen gir en bompengeandel på 46,25% i prosjektene i fase 1.

Her ser dere en grov oversikt over prosjektene i fase 1:

Bompenger fase 2 (videreføringen av Bypakke Nedre Glomma)

Høsten 2018 ble det lokalt vedtatt en viderføring av Bypakke Nedre Glomma, dette var et av kravene for at forhandlinger om en byvekstavtale skulle kunne starte opp. På grunnlag av de lokalpolitiske vedtakene samt justerte trafikk- og finansieringsberegninger arbeides det nå med en KS2 for videreføringen med et mål om en stortingsproposisjon i 2019/2020.

Videreføringen av Bypakke Nedre Glomma definerer en prosjektportefølje med en økonomisk ramme på 12 280 millioner kroner (opp fra 8 000 millioner kroner i første fase +53,75%). Forslaget til prosjektportefølje og gjennomføringstidspunkter er vist under.

I forslaget til finansiering av porteføljen på 12 280 millioner kroner er det ikke lagt inn noen statlige midler. Dette må det forhandles om senere og det er en sterk forventning om at staten vil bidra med midler til videreføringen av Bypakke Nedre Glomma og at dette vil redusere bompengeandelen.