Vi er til for at du skal få det bedre

Bypakka er et spleiselag for å skape bedre bymiljøer, færre køer, bedre klima og mer miljøvennlig transport i Nedre Glomma.  Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

 

Nullvekst i personbiltrafikken

Gjennom belønningsavtalen med staten har vi forpliktet oss til å klare nullvekstmålet, det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byene våre vokser. Antall reiser med kollektivtransport, sykkel og gange skal øke på bekostning av reiser med privatbil.

Med andre ord,- hvis vi kjører mindre bil, får vi penger fra staten til tiltak som skal føre til bedre bymiljø, helse og fremkommelighet i trafikken.

Våre mål

  • Det skal blir enklere og tryggere å være syklist eller gående
  • Det skal bli enklere å reise kollektivt
  • Trafikken skal bli tryggere og mer effektiv
  • Bymiljøene skal styrkes
  • Bedre transportsystem for næringsutvikling og verdiskapning
  • Redusere lokal forurensning

Kan du noen ganger kan la bilen stå, og heller velge andre transportmidler?

Reisevaneundersøkelser i Nedre Glomma har avdekket at svært mange bilturer er på noen knappe kilometer. Sykler eller busser du en dag i uka, har du faktisk redusert bilbruken din med 20 prosent den uka! Jo flere som reiser kollektivt, sykler eller går til jobb, jo færre køer.

Om samarbeidspartene og organisering

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider de fem partene Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens vegvesen, og Jernbanedirektoratet om å utvikle Nedre Glomma som en attraktiv og konkurransedyktig region basert på bærekraftige virkemidler innen areal- og transportsektoren.

Du kan lese mer om organiseringen av samarbeidet her

Finansieringen av Bypakke Nedre Glomma

Gjennom en belønningsavtale med Samferdselsdepartement har Bypakke Nedre Glomma i 2019 blitt tildelt 55 millioner kroner for gjennomføring av tiltak som skal bidra til at avtalens mål for Nedre Glomma nås.
Det har fra den første belønningsavtalen ble inngått i 2014 og frem til i dag blitt tildelt totalt 331 millioner kroner gjennom denne ordningen.

Fase 1 av Bypakke Nedre Glomma har en total ramme på 1200 millioner kroner, hvorav 555 millioner kroner skal dekkes inn av bompenger. Innkrevingen av bompenger vil starte når strekningen Ørebekk – Simo på rv. 110 åpnes 15. november 2019.

Det som tidligere var fase 2 av Bypakke Nedre Glomma heter nå videreføringen av Bypakke Nedre Glomma, denne har en økonomisk ramme på 12 280 millioner kroner hvorav 10 360 millioner er tenkt finansiert med bompenger. Bompengeinnkrevingen vil starte parallelt med igangsettelsen av de brompengeutløsende prosjektene.

Vi venter på at forhandlinger om en byvekstavtale for Nedre Glomma skal starte opp, en byvekstavtale vil erstatte avtaler om belønningstilskudd og vil bidra med statlige midler til kollektiv-, sykkel-, og gangetiltak.

Du kan lese mer om økonomien i Bypakke Nedre Glomma her