Det jobbes med en ny prosjektportefølje

Siden høsten 2020 har en prosjektgruppe jobbet for å komme frem til en ny prosjektportefølje for fase 2 av Bypakke Nedre Glomma.

Prosjektporteføljen baserer seg på den opprinnelige porteføljen for fase 2. Denne ble skrinlagt da Solberg-regjeringen høsten 2019 inngikk et bompengeforlik. Et av de nye premissene for bypakkene i dette forliket, var krav om 20 % egenandel for de lokale partene på de lokale prosjektene i porteføljen. En så høy egenandel gjorde at porteføljen i Nedre Glomma måtte tilbake til tegnebordet. 

Mange er direkte berørt  

Prosjektgruppen har lagt opp til en ambisiøs fremdriftsplan for å komme i mål med et nytt forslag til prosjektportefølje. Porteføljen baserer seg på den forrige porteføljen i en nedskalert versjon for å imøtekomme de nye kravene. Videre er det lagt opp til lokalpolitisk behandling av fase 2, og få dokumentene oversendt til stortingsbehandling i løpet av våren 2022.  Det er ønske om rask fremdrift da beboere og næringsliv flere steder er sterkt berørt av de eksisterende planene og det disse medfører av båndlagte arealer.

Disse datoene blir viktige for den politiske behandlingen av fase 2 lokalt:  

  • 12. november 2021: Styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma behandler forslaget til fase 2. 
  • 9. desember 2021: Behandling av forslaget i bystyret  i Fredrikstad kommune.
  • 16. desember 2021: Behandling av forslaget i bystyret i Sarpsborg kommune.
  • Februar 2022: Behandling av forslaget i fylkestinget i Viken fylkeskommune.  

Målet er like vedtak hos kommunene og fylkeskommunen før fase 2-forslaget sendes til Samferdselsdepartementet og Storting for endelig behandling. Med en slik fremdrift kan bakgrunnsarbeidet for fase 2 være fullført i løpet av 2023.